Datganiad hygyrchedd ar gyfer Symud Mwy Bwyta’n Dda

Cynhelir y wefan hon gan Dîm Lleol Iechyd y Cyhoedd fel rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer y rhaglen Symud Mwy Bwyta’n Dda. Am fwy o wybodaeth am Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ewch i:

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn cynnwys y gwefannau Cymraeg a Saesneg:

Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Rydym wedi gosod teclyn Hygyrchedd ar ein gwefan. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylai defnyddwyr allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnu a golau cefndirol,
 • newid y ffont i ffont darllenadwy,
 • cynyddu a lleihau maint testun,
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrîn (yn cynnwys y rhan fwyaf o fersiynau JAWS, NVDA a VoiceOver),
 • rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Fe wnaethom brofi’r wefan gan ddefnyddio’r porwyr canlynol:

 • IE Fersiwn 11
 • Edge Fersiwn 88
 • Firefox Fersiwn 84
 • Safari Fersiwn 14
 • Opera Fersiwn 73
 • Chrome Fersiwn 88
 • iOS Fersiwn <13 a 14
 • Android Fersiwn 88

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • mae rhywfaint o’r testun wedi cael ei amlygu trwy gael ei danlinellu, sydd yn gallu gwneud iddo ymddangos fel hyperddolen,
 • gall y testun orgyffwrdd wrth gynyddu maint y ffont, sydd yn gallu gwneud darllen y dudalen a’r testun yn broblem,
 • nid oes gan rai o’r delweddau ddisgrifiad testun, sydd yn gallu ei wneud yn anodd ar gyfer offer darllen sgrîn.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print mawr, testun hawdd i’w ddarllen, recordiad sain neu ebost braille:

movemoreeatwell@wales.nhs.uk
symudmwybwytaniach@wales.nhs.uk

Mae cyfrif Symud Mwy Bwyta’n Dda yn cael ei wirio’n ddyddiol a bydd y tîm yn ceisio ymateb i ymholiadau o fewn 24 awr, ond yn ystod cyfnodau prysur gall gymryd rhwng 3-5 diwrnod gwaith i ymateb, ac eithrio gwyliau banc.

Adrodd am broblemau hygyrchedd yn ymwneud â’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd a chynnwys y wefan hon. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon neu’n credu nad ydym yn cyflawni ein gofynion hygyrchedd, ebostiwch:

movemoreeatwell@wales.nhs.uk
symudmwybwytaniach@wales.nhs.uk

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sydd yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych yn anfodlon gyda’r ffordd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a
Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn, drwy’r post neu ar ebost

Os oes angen cymorth pellach arnoch, cysylltwch â Symud Mwy Bwyta’n Dda i ddechrau, trwy ebostio:

movemoreeatwell@wales.nhs.uk
symudmwybwytaniach@wales.nhs.uk

Ond os ydych yn dymuno, gallwch gysylltu â Thîm Cydraddoldeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar y manylion isod:

Ffoniwch: 029 2183 6434

Drwy’r Post: Tîm Cydraddoldeb, Woodland House, Maes y Coed Road,
Caerdydd, CF14 4HH

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Symud Mwy Bwyta’n Dda, fel rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd
a’r Fro wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau
Hygyrchedd 2018 Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol)
(Rhif 2).

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd
Cynnwys y We fersiwn 2.1 safon AA, am nad yw’n cydymffurfio â’r cynnwys a
restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

 • Nid oes gan rai delweddau nodwedd ‘alt’ sydd yn ofynnol ar gyfer disgrifiadau wedi eu lleisio.
 • Mae angen tanlinellu rhywfaint o’r testun i bwysleisio i’r defnyddwyr mai hyperddolen ydyw.
 • Mae rhywfaint o’r testun wedi cael ei danlinellu sydd yn gallu gwneud iddo ymddangos fel hyperddolen.
 • Gall rhai defnyddwyr ei chael hi’n anodd darllen y wefan oherwydd y lliw a’r gymhareb gyferbynnu.
 • Gall trefn y wefan, fel arddull yr ymyl, ei wneud hi’n anodd i ddefnyddiwr lywio’r cynnwys a chanolbwyntio ar elfennau o’r safle.

Dim cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

 • Nid oes gan rai delweddau ddewis amgen o destun, felly nid yw pobl sydd yn defnyddio darllenydd sgrîn yn gallu cael mynediad at y wybodaeth. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1A 1.1.1. Rydym
  yn bwriadu ychwanegu dewisiadau amgen o destun ar gyfer pob delwedd erbyn mis Medi 2021. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn bodloni safonau hygyrchedd.
 • Mae angen addasu maint ffont, math o ffont, gwrthgyferbynnu a lliwiau. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1AA 1.4.3. Rydym yn bwriadu gosod ‘teclyn hygyrchedd’ erbyn mis Medi 2021. Pan fyddwn yn ychwanegu’r teclyn hwn, byddwn yn adolygu’r cynnwys ac yn sicrhau bod y cynnwys newydd yn bodloni’r safonau hygyrchedd.
 • Nid yw rhai o’r dolenni wedi cael eu tanlinellu, felly efallai na fydd pobl sydd yn lliwddall yn gallu eu gweld. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1A 4.1.1. Rydym yn bwriadu diwygio’r cynnwys yn y wefan er mwyn gwahaniaethu rhwng testun sydd â hyperddolen a thestun sydd heb hyperddolen erbyn mis Medi 2021. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod y cynnwys yn gallu cael ei weld yn hawdd.
 • Gall rhywfaint o’r testun ddefnyddio’r un testun ‘alt’ ar ddelweddau cyfagos, felly gall pobl sydd yn defnyddio darllenydd sgrîn brofi atal wrth i’r testun gael ei ddarllen allan ddwywaith. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1A 1.1.1. Rydym yn bwriadu ychwanegu dewisiadau testun amgen ar gyfer pob delwedd erbyn mis Medi 2021 ac adolygu trefn y delweddau hyn yn y wefan. Pan fyddwn yn ychwanegu delweddau newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn bodloni safonau hygyrchedd.
 • Mae angen addasu trefn y wefan, strwythur a ffiniau tudalenna, er mwyn defnyddioldeb am y gall ei wneud yn anodd neu’n amhosibl gweld neu lywio’r cynnwys. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1AA 2.4.7. Ein bwriad yw adolygu strwythur y wefan erbyn mis Rhagfyr 2021. Pan fyddwn yn addasu trefn y wefan, byddwn yn ystyried, os yn bosibl, trefn fwy hygyrch i’r wefan.
 • Gall rhai tudalennau ymddangos mewn ffenestr newydd heb rybudd. Gall hyn fod yn ddryslyd i ddefnyddwyr heb olwg a defnyddwyr ffonau symudol. Yn ogystal, efallai na fydd rhai darllenwyr sgrîn a dyfeisiadau symudol yn rhoi llawer o arwydd bod tab neu ffenestr newydd wedi agor. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1 AAA. Rydym yn bwriadu gosod rhybudd yn nhestun y ddolen fel “yn agor ffenestr newydd” erbyn mis Medi 2021. Pan fyddwn yn gosod cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod hwn yn cael ei osod ynghyd â thestun a dolenni lle bo angen.

Baich anghymesur

 • Efallai na fydd yn bosibl ailadeiladu strwythur y wefan ac yn hynny o beth, gall fod gorgyffwrdd o ran testun o hyd pan gaiff ei chwyddo a phroblemau parhaus gydag elfennau o’r wefan. Fodd bynnag, byddwn yn cael cyngor ac yn ystyried unrhyw oblygiadau ariannol newid y wefan yn ystod yr adolygiad nesaf.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i wella hygyrchedd a’n bwriad yw gwella hygyrchedd ar y wefan hon erbyn:

 • Rhagfyr 2021 trwy adolygu fersiwn presennol y safle hwn, diweddaru’r cynnwys a mynd i’r afael â’r pryderon hygyrchedd a restrwyd yn flaenorol.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 3 Mehefin 2021. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 3 Mehefin 2021.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 3 Mehefin 2021. Cynhaliwyd y prawf gan Yogi Creative Marketing gan ddefnyddio PowerMapper.com.